cho em hỏi thời gian thao tác của máy đào gàu nghịch tính như thế nào,và thường lấy bao nhiêu?
trường hợp của em là không cần xoay . Giúp em với!