Nhật Minh 04X3B
Các bạn chỉ giúp mình những chỗ còn thiếu sót với, thanks

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i5858_2cong1depostModel.jpg
có file kèm theo, file nhat minh 2 các bạn...