t¹i v× mét sè th«ng sè trong c«ng thøc m×nh kh«ng hiÓu?vÝ dô lµ chiÒu réng r¶i ®Êt ®­­îc lu lµ bao nhiªu?(nã cã ph¶i lµ bÒ réng b¸nh lu kh«ng),thêi gian sang sè cña lu lµ bao nhiªu?®o¹n thi c«ng mµ...