mình đag học lớp tại chức cầu đường
hiện tại mình đang làm môn XDC
nhưng khổ cái ko có cái đồ án mẫu nào để làm
bạn nào có đồ án mẫu phần thi công Mố chân dê % nhịp BT thường thì giúp mình với...