Anh em nào có toán đồ tra ứng suất cắt trong Áo đường BTXM không cho tui với. Tìm hoài không thấy, toàn là tra ứng suất cắt trong Áo đường mền thui ah!