Nói chuyện vô duyên.......................................