với những phần mềm tính toán này, khi khai báo vật liệu thì cần các đặt trưng về cơ lý, hình học, khả năng chịu lực, modun dàn hồi, momen quán tính..... Còn với với kè...