Vì Maiyeu vào danh sách Bac sĩ nên được set quyền quản lý BOX này. Nhóm gốc vẫn là nhóm thành viên.
Xin chúc mừng Bác sĩ mới!!!