mình vẫn làm như bình thường mà bạn, có khác gì đâu, bạn có thể gọi hỏi chủ đầu tư xem họ yêu cầu như thế nào, mẫu là do họ yêu cầu mà