em chào thầy ạ.
thưa thầy trong đồ án phần cống của em gồm 2d200 phải đào xuống gần 2m. khi làm em đã thay đổi khẩu độ cống nhưng vẫn phải đào xuống để đặt cống. giờ em chạy lại đường đỏ để làm đồ...