thầy ơi cho em hỏi về tính toán khối lượng các công tác phụ như thế nào ạ ?
cụ thể 1. công tác lu nèn và san sửa nền đắp
2. công tác san sửa nền đào