Thưa thầy cho E hỏi.Mặc dù đã học xing ĐA rôi nhưng cho Em hỏi thầy một số câu hỏi! Trong TCTC nền đường Em có phân một đoạn cho chiều dài trung bình 102m khôi lượng đào đắp 50m3 chiều cao đào đắp...