Nova xuất được bản vẽ cống đấy bạn, còn tính toán khối lượng thì mình không biết có được không nữa.