Bạn phải mô hình địa hình có kích thước lớn hơn kích thước mà bạn thiết kế. làm như bạn thì cao độ nằm ngoài nó hiểu là 0 hết.