có ai biết khi xuất khối lượng HS báo là
: "một số ô lưới có cao độ không hợp lệ khi nội suy". thì xử lý thế nào không? mình mới làm quen nên không hiểu rõ. mong chỉ dùm! cảm ơn10381
có ảnh kèm...