Giờ các mem đang chuẩn bị thi giữa kỳ thì phải, vắng và lăng quá