Các bác nói chí đúng. Ngày trước thi thức khuya, thi đua bài viết, thi này thi nọ. Sao mà nó máu lửa, nó nhiệt thế. Bữa ni vào lại thấy không có nhiệt huyết như xưa mặc dù cũng ngồi nét, cũng thức...