Thông thường hai Mố cầu người ta hay thiết kế đổ cát, Đất của bạn tận dụng phía bên đầu cầu bên này chưa chắc là đất tốt để đạt k95,hay 98. Mặt khác 750m3 đất chặt * 81.000đ = 60.750.000đ thì bạn cứ...