Chân khay thì có ở Thượng và Hạ lưu của cống, thường thì chống xói và giúp cống ổn định hơn....Bạn có thể search trên diễn đàn, thầy NBC đã ghi khá kĩ các cấu tạo cống .