em chào thầy. thầy cho em hỏi nhóm của em gồm 3 người mà giờ 1 bạn dã bị xóa hết học phần không làm nữa giờ còn 2 người vẩn được làm phải không thầy?