Bạn tham khảo tại điều (I.4) 22TCN262-2000. Đất yếu được phân loại theo nguyên nhân hình thành...
Đất yếu loại á sét hoặc sét có độ sệt B >0.75