Chào bạn,

Tỉ trọng của VL là một đại lượng không có thứ nguyên (đơn vị) = (khối lượng riêng của VL)/(khối lượng riêng của nước ở 25oC).

Cái bạn cần là khối lượng thể tích của các loại vật liệu...