Nếu các bạn sử dụn static IP thì OK nhất, muốn dowload bao nhiêu tùy thích