cảm ơn anh.anh có phần thiết kế sơ bộ không cho em với.em đang mún xem phần thiết kế sơ bộ chọn phương án.