mình đang làm đồ án bt1 nhưng vướng mắt ở chỗ vẽ đường bao vật liệu dầm phụ.Bạn nào chỉ mình với.
Mình tính được:

Tại gối 2: 5 pì 12
tại gối 3: 4 pi 12
tại nhịp biên : 6 pi 12
tại nhịp...