không làm các chương còn lại nữa à anh? tìm mua quyển này mà các tiệm sách đều bảo không xuất bản nữa.