CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT
2.1.1.Trình tự thi công chi tiết: Phương án 1 của sinh viên - Nguyễn Trùng Dương
Kính nhờ thầy xem góp ý em với để em hoàn thiện lại.
Em xin chân...