7h30, ngày 16/05 khoa có tổ chức lễ tổng kết công tác nghiên cứu khoa học.
Mời tất cả các thành viên trong lớp đến tham gia.
ĐẾN MÀ XEM.