Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Quy trình công nghệ chế tạo trục

 1. #1
  Sinh viên năm nhất Avatar của thanhtuyen.gtvt
  Tham gia ngày
  02/06/09
  Bài gửi
  6
  Cảm ơn
  17
  Được cảm ơn 15 lần trong 3 bài viết

  Mặc định Quy trình công nghệ chế tạo trục

  CHÖÔNG 1

  PHAÂN TÍCH VAØ XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT

  1.1. Phaân tích chöùc naêng vaø ñieàu kieän laøm vieäc cuûa chi tieát.[HIDE][HIDE][HIDE][/HIDE][/HIDE][/HIDE]
  Truïc duøng ñeå ñôõ caùc chi tieát maùy quay nhö cần khóa,…ñeå truyeàn momen xoaén hoaëc ñeå thöïc hieän hai nhieäm vuï treân.
  1.2.Ñieàu kieän kyõ thuaät
  Khi cheá taïo caùc chi tieát daïng truïc caàn baûo ñaûm caùc ñieàu kieän kyõ thuaät sau:
  -Kích thöôùc ñöôøng kính caùc coå laép gheùp yeâu caàu caáp chính xaùc 7-10, trong moät soá tröôøng hôïp caàn ñaït caáp 5.
  -Ñoä chính xaùc veà hình daùng hình hoïc nhö ñoä coân, ñoä oâ van cuûa caùc truïc naèm trong giôùi haïn 0,25 – 0,5 dung sai ñöôøng kính coå truïc.
  -Baûo ñaûm dung sai chieàu daøi moãi baäc truïc trong khoûang 0,05 – 0,2 mm.
  -Ñoä ñaûm cuûa caùc coå truïc laép gheùp khoâng vöôït quaù 0,01 – 0,03 mm.
  -Ñoä khoâng song song
  cuûa caùc raõnh then hay then hoa ñoái vôùi taâm truïc không vöôït quaù 0,01 mm treân 100 mm chieàu daøi.
  -Ñoä nhaùm cuûa caùc coå truïc laép gheùp ñaït Ra = 1,25 – 1,16 cuûa caùc maët ñaàu Rz = 40 –20 vaø beà maët khoâng laép gheùp Rz = 80 – 40.
  Veà tính chaát cô lyù cuûa beà maët truïc nhö ñoä cöùng beà maët, ñoä thaám toâi tuøy töøng tröôøng hôïp cuï theå maø ñaït ñieàu kieän kyõ thuaät.
  Ngoøai ra ñoái vôùi moät soá truïc laøm vieäc vôùi toác ñoä cao coøn coù yeâu caàu caân baèng tónh vaø caân baèng ñoäng.
  1.3.Xaùc ñònh daïng saûn xuaát
  1.3.1. Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo
  S¶n l­îng hµng n¨m (N) : N = N1. m (1 + /100)
  Víi N1 : Sè s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra trong 1 n¨m
  m: Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm
  : Sè chi tiÕt ®­îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷ (5% - 7%)
  NÕu tÝnh ®Õn sè 2% phÕ phÈm chñ yÕu trong ph©n x­ëng ®óc ta cã c«ng thøc sau:
  N = N1 . m [1 + ( + )/ 100]
  Víi  = 2% - 6%
  Chän  = 6 ;  = 4
  Thay N1 = 1000 chiÕc/ n¨m
  m =1
  Ta cã N = 1000 . 2 [1 + (4 + 6) / 100) = 1100 (chiÕc)

  - N:soá chi tieát ñöôïc saûn xuaát trong moät naêm
  - m=1:soá chi tieát trong moät saûn phaåm
  - =6%: soá chi tieát ñöôïc cheá taïo theâm ñeå döï tröõ
  - =3%: soá chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo
  1.3.2. Troïng löôïng chi tieát
  sau khi x¸c ®Þnh ®­îc s¶n xuÊt hµng n¨m cña chi tiÕt N. Ta ph¶i x¸c ®Þnh träng l­îng cña chi tiÕt. Träng l­îng cña chi tiÕt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
  (KG)
  ë ®©y: Q1 - Träng l­îng chi tiÕt (KG)
  V - ThÓ tÝch cña chi tiÕt (dm)
   - Träng l­îng riªng cña vËt liÖu
  V1 = R2 . 50 = 3,14 . 352 . 50 = 192325
  V2 = R2 . 30 = 3,14 . 302 . 30 = 84780
  V3 = 20 .20 .30 = 12000
  V4 = 20 .20 .30 =12000
  V5 = R2 . 20 = 3,14 . 32 . 20 = 565.2
  V = R2 . 20 = 3,14 . 32 . 20 = 565.2
  V = V1 + V2 + V3 + V4 - V5 -V6
  = 192325 +84780 +1200 +1200 -565.2 -565.2
  = 278374.6
  VËy Q1 = V.  Víi thÐp  = 0,785
  Q1 = 0,2783746. 0,785 = 0.22 (kg)
  Dùa vµo b¶ng 2 s¸ch "ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y" ta x¸c ®Þnh ®­îc d¹ng s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt haøng loaït lo¹t võa.

  CHÖÔNG 2

  XAÙC ÑÒNH PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI VAØ THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ CHI TIEÁT LOÀNG PHOÂI
  2.1. Xaùc ñònh phöông phaùp cheá taïo phoâi
  - Vaät lieäu vaø phoâi duøng ñeå cheá taïo caùc chi tieát daïng truïc laø theùp 40X.
  - Vieäc choïn phoâi duøng ñeå cheá taïo truïc phuï thuoäc vaøo hình daùng, keát caáu vaø saûn löôïng cuûa loïai truïc ñoù.Vôùi truïc baäc coù ñöôøng kính cheânh nhau khoâng lôùn laém coù theå duøng phoâi caùn.
  - Tuy nhieân trong saûn xuaát haøng loïat lôùn, phoâi cuûa truïc ñöôïc cheá taïo baèng daäp noùng treân maùy daäp hoaëc eùp treân maùy eùp,vôùi truïc baäc coù theå reøn treân maùy reøn ngang vaø cuõng coù theå ñöôïc cheá taïo baèng phöông phaùp ñuùc.
  - Vaäy ta choïn phoâi laø phoâi ñuùc.
  - Tröôùc khi gia coâng, vieäc gia coâng chuaån bò phoâi ñöôïc tieán haønh ôû phaân xöôûng chuaån bò phoâi. Vì ñaây laø phoâi daäp neân caùc bavia, ñaäu ngoùt,ñaäu roùt ñöôïc laøm saïch tröôùc khi ñem gia coâng cô.
  2.2.Thieát keá baûn veõ chi tieát loàng phoâi.

  Hình 93: Baûng veõ chi tieát loàng phoâi
  CHÖÔNG 3

  QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ CAÙC CHI TIEÁT DAÏNG TRUÏC

  Vì qui trình saûn xuaát laø haøng loïat lôùn muoán chuyeân moân hoaù cao, ñeå ñaït naêng suaát cao trong ñieàu kieän saûn xuaát Vieät Nam thì ñöôøng loái coâng ngheä thích hôïp nhaát laø phaân taùn nguyeân coâng. ÔÛ ñaây ta duøng maùy vaïn naêng keát hôïp ñoà gaù huyeân duøung deã cheá taïo.
  3.1. Chuaån ñònh vò khi gia coâng caùc chi tieát truïc.
  - Ñoái vôùi chi tieát daïng truïc yeâu caàu veà ñoä ñoàng taâm giöõa caùc coå truïc laø raát quan troïng.Ñeå ñaûm baûo yeâu caàu naøy, khi gia coâng truïc caàn phaûi duøng chuaån tinh thoáng nhaát.
  - Chuaån tinh thoáng nhaát khi gia coâng caùc chi tieát daïng truïc laø 2 loã taâm coân ôû 2 ñaàu truïc. Duøng 2 loã taâm coân laøm chuaån coù theå hoaøn thaønh vieäc gia coâng thoâ vaø tinh haàu heát caùc beà maët cuûa truïc.
  - Do truïc ñaëc neân ta duøng muõi taâm thöôøng coù muõi taâm tröôùc laø muõi taâm tuøy ñoäng.
  3.2.Thöù töï caùc nguyeân coâng.
  3.2.1. Ñaùnh soá caùc beà maët gia coâng.


  Hình 94: Beà maët gia coâng
  3.2.2. Trình töï gia coâng
  Tröôùc khi gia coâng, vieäc gia coâng chuaån bò phoâi ñöôïc tieán haønh ôû phaân xöôûng chuaån bò phoâi. Vì ñaây laø phoâi ñuùc neân caùc bavia, ñaäu ngoùt,ñaäu roùt ñöôïc laøm saïch tröôùc khi ñem gia coâng cô.
  Nguyeân coâng 1
  Choïn maët 6 vaø maët 7 laøm chuaån thoâ ñeå khoûa caùc maët 1,12
   Böôùc 1: tieän thoâ maët 1
   Böôùc 2: tieän tinh maët 1
   Böôùc 3: tieän thoâ maët 12
   Böôùc 4: tieän tinh maët 12
  Nguyeân coâng 2
  Choïn maët 6 vaø maët 7 laøm chuaån thoâ khoan 2 loã taâm ôû maët 1,12.
   Böôùc 1: khoan loã taâm ôû maët 1.
   Böôùc 2: khoan loã taâm ôû maët 12.
  Nguyeân coâng3
  Choïn loã taâm ôû maët 1,12 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng maët 6,7,13,14,15.
   Böôùc 1: tieän thoâ caùc maët 6,7,13,14,15.
   Böôùc 2: tieän baùn tinh caùc maët 6,7,13,14,15.
   Böôùc 3: tieän tinh caùc maët 6,7,13,14,15.
  Nguyeân coâng 4
  Choïn loã taâm ôû maët 1,12 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng maët 2,3,4,5.
   Böôùc 1: phay thoâ caùc maët 2,3,4,5.
   Böôùc 2: phay baùn tinh caùc maët 2,3,4,5.
   Böôùc 3: phay tinh caùc maët 2,3,4,5.
  Nguyeân coâng5
  Choïn loã taâm ôû maët 1,12 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng maët 8,910,11.
   Böôùc 1: phay thoâ caùc maët 8,9,10,11.
   Böôùc 2: phay baùn tinh caùc maët 8,9,10,11.
   Böôùc 3: phay tinh caùc maët 8,9,10,11.

  Nguyeân coâng 6
  Choïn loã taâm ôû maët 1,12 laøm chuaån tinh ñeå khoan lổ 16,17.

  CHÖÔNG 4

  TRÌNH TÖÏ TIEÁN HAØNH CAÙC NGUYEÂN COÂNG
  4.1.Nguyeân coâng 1: Phay 2 maët ñaàu vaø định vị 2 loã taâm.

  *. Phay th«:
  - ChiÒu s©u c¾t: t = 3,3mm
  - L­îng ch¹y dao th«: S0 = 0,14 - 0,18
  Chän S0 = 0,18 (mm/vßng)
  - Theo b¶ng 216 - 2/ 194 (Sæ tay thiÕt kÕ §ACNCTM)
  Vb = 158 (m/phót)
  - HÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t: Theo b¶ng 217 trang 195 sæ tay TK§ACNTCM  K1 = 1
  + HÖ sè phô thuéc chu kú liÒn: K2 = 1
  + HÖ sè phô thuéc vµo nh•n hiÖu HKC: K3 = 1
  + HÖ sè phô thuéc tr¹ng th¸i lµ mÆt gia c«ng: K4 = 0,8
  + HÖ sè phô thuéc chiÒu réng phay B / Dd = 40/ 60 = 0,6
  Chän K5 = 1
  + HÖ sè phô thuéc vµo gãc phay chÝnh K6 = 1
  + VËy Vt = Vb . K1 . K2 . K3 . K4 . K5. K6 =
  = 158 . 1 . 1 . 1 . 0,8 . 1 . 1 = 126,4 (m/ phót)
  + Tèc ®é quay trôc chÝnh cña m¸y:
  (v/ phót)
  + Chän theo m¸y nm = 630 (v/ phót)
  + Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:
  (m/phót)
  + L­îng ch¹y dao Sp = S0 . Z . nm = 0,18 . 4 . 630 = 453,6 (m/ phót)
  + Chän theo m¸y Sm = 400 (m/ phót)
  + Theo b¶ng 226 - 2/ 198 (Sæ tay TK§ACNCTM) ta cã c«ng suÊt thùc tÕ lµ 5,5 km
   5,5 < 7 . 5 . 0,8 = 6
  VËy m¸y ®¶m b¶o gia c«ng tèt.
  * TÝnh thêi gian phay:
  - Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
  (phót)
  Víi L: ChiÒu dµi bÒ mÆt gia c«ng (mm)
  L1: ChiÒu dµi ¨n dao (mm)
  L2: ChiÒu dµi tho¸t dao (mm)
  S : L­îng ch¹y dao (mm/ vßng)
  n : Sè vßng quay hoÆc hµnh tr×nh kÐp trong 1 phót
  Tth« =
  L = 40 (mm)
  mm
  L2= 3 (mm)
  S = 0,18 (mm/ vßng)
  n = 630 (v/p')
   Tth« = (phót)
  *. Phay b¸n tinh:
  + ChiÒu s©u c¾t: t = 1,2mm
  + L­îng ch¹y dao b¸n tinh S0= 0,1 (mm/ vßng)
  + Theo b¶ng 2162/ 194 (Sæ tay TK§CAN CTM)
  Chän tèc ®é c¾t Vb = 228 (m/ p')
  + C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh K1 , K2 , K3 , K4 , K6 gièng nh­ trªn cßn hÖ sè phô thuéc tr¹ng th¸i bÒ mÆt K5 = 1
   Vt = 228 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 = 228 (mm/p')
  + Tèc ®é quay cña trôc chÝnh lµ:
  (v/ p')
  + Chän theo m¸y nm = 1000 (m/p')
  + Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ

  + L­îng ch¹y dao Sp = S0 . Z . nm = 0,1 . 4 . 1000 = 400 (m/ p')
  Chän theo m¸y Sm = 400 (m/ p')
  + Theo b¶ng 226 - 2/ 197 Sæ tay TK§ACN CTM ta cã c«ng suÊt thùc tÕ lµ 5,5 KW ; 5,5 < 7,5 . 0,8 = 6
  VËy m¸y ®¶m b¶o gia c«ng tèt.
  + Thêi gian gia c«ng:

  L = 40 (mm)
  mm
  L2 = 3 (mm)
  S = 0,1 (mm/ vßng)
  n = 1000 (v/ phót)
   Tbt = (phót)
  *. Phay tinh:
  + ChiÒu s©u c¾t t = 0,2mm
  + L­îng ch¹y dao tinh S0 = 0,1 (mm/ vßng)
  + Theo b¶ng 2162 trang 194 (Sæ tay TK§ACNCTM)
  Tèc ®é c¾t Vb = 228 (m /phót)
  + C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh K1, K2, K3, K4, K5, K6 gièng nh­ trªn
   Vt = Vb . K1 . K2 . K3 . K4 . K5 . K6 = 228 (m/ phót)
  + Tèc ®é quay trôc chÝnh lµ:
  (vßng/ phót)
  Chän theo m¸y nm = 1000 (vßng/ phót)
  + Tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:

  + L­îng ch¹y dao Sp = S0 . Z . nm = 0,1 . 4 . 1000 = 400 (m/ p')
  Chän theo m¸y Sm = 400 (m/ p')
  + Theo b¶ng 226 - 2/ 197 Sæ tay TK§CAN CTM ta cã c«ng suÊt thùc tÕ lµ 5,5KW < 7,5 . 0,8 = 6
  VËy m¸y ®¶m b¶o gia c«ng tèt.
  + Thêi gian gia c«ng
  Ttinh =
  L = 40 (mm)
  L1 = mm
  L2 = 3mm
  S = 0,1 (mm/vßng)
  n = 1000 (vßng/ phót)
   Ttinh = (phót)


  a. Sô ñoà gaù:


  Hình 95: Sô ñoà gaù
  b.Choïn maùy:
  Caên cöù vaøo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy ta choïn maùy tieän ren vít hieäu 1A616 duøng trong saûn xuaát haøng loaït nhoû vaø vöøa coù caùc thoâng soá sau:
  - Ñöôøng kính gia coâng lôùn nhaát : 320mm.
  - Coâng suaát ñoäng cô : 4,5 (KW)
  - Giôùi haïn soá voøng quay: :181800(v/ph)
  - Khoaûng caùch giöõa hai muõi taâm :750(mm)
  - Soá caáp toác ñoä:21
  c.Ñoà gaù
  - Maâm caëp ba chaáu töï ñònh taâm.
  d.Duïng cuï caét:
  - Do vaät lieäu laø theùp 40X neân choïn vaät lieäu dao caét laø:
  - Dao tieän T15K6.
  e.Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp
  f.Dung dòch trôn nguoäi : emunxi

  4.2.Nguyeân coâng2: Choïn maët 6 vaø 7 laøm chuaån thoâ ñeå khoan hai loã taâm ôû maët 1,12.
  a. Sô ñoà gaù:

  Hình 96: Sô ñoà gaù
  b.Choïn maùy:
  Caên cöù vaøo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy ta choïn maùy khoan hieäu 2H118 coù caùc thoâng soá sau:
  - Ñöôøng kính gia coâng lôùn nhaát : 18mm.
  - Coâng suaát ñoäng cô : 1,5 (KW)
  - Giôùi haïn soá voøng quay: :1802800(v/ph)
  - Khoaûng caùch giöõa hai muõi taâm :750(mm)
  - Soá caáp toác ñoä: 9.
  - Giôùi haïn chaïy dao: 0,10,56 (mm/voøng).
  c.Ñoà gaù
  - Maâm caëp ba chaáu töï ñònh taâm.
  d.Duïng cuï caét:
  - Do vaät lieäu laø theùp 40X neân choïn vaät lieäu dao caét laø:
  - Dao tieän T15K6.
  e.Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp
  f.Dung dòch trôn nguoäi : emunxi

  - 4.3.Nguyeân coâng3: Choïn loã taâm ôû maët 1,12 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng maët 6,7,13,14,15.
   Böôùc 1: tieän thoâ caùc maët 6,7,13,14,15
   Böôùc 2: tieän baùn tinh caùc maët 6,7,13,14,15.
   Böôùc 3: tieän tinh caùc maët 6,7,13,14,15.

  a.Sô ñoà gaù:
  Hình 97: Sô ñoà gaù
  b.Choïn maùy:
  Caên cöù vaøo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy ta choïn maùy tieän 1A616 coù caùc thoâng soá sau.
  - Ñöôøng kính gia coâng lôùn nhaát : 320mm.
  - Coâng suaát ñoäng cô : 4,5 (KW)
  - Giôùi haïn soá voøng quay: 181800(v/ph)
  - Khoaûng caùch giöõa hai muõi taâm :750(mm)
  - Soá caáp toác ñoä:21
  c.Ñoà gaù:
  - Ñöôïc ñònh vò treân 2 muõi taâm muõi taâm tröôùc laø muõi taâm tuøy ñoäng.
  d.Duïng cuï caét:
  Do vaät lieäu laø theùp 40X neân choïn vaät lieäu dao caét laø:
  - Dao tieän T15K6.
  e.Duïng cuï kieåm tra:
  - Thöôùc caëp
  f.Dung dòch trôn nguoäi: emunxi.
  4.3.Nguyeân coâng 4: Choïn loã taâm ôû maët 1,12 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng maët 2,3,4,5.
   Böôùc 1: phay thoâ caùc maët 2,3,4,5.
   Böôùc 2: phay baùn tinh caùc maët 2,3,4,5.
   Böôùc 3: phay tinh caùc maët 2,3,4,5.
  Ta tiến hành phay như sau: ban đầu ta phay mặt 2,sau đó tiến hành xoay phôi một góc 90 độ rồi tiếp tục phay mặt 3 sau đó xoay phôi 90 độ phay tiếp mặt 4 rồi tiep mặt 5.
  a.Sô ñoà gaù:
  Hình 98: Sô ñoà gaù

  b.Choïn maùy:
  Caên cöù vaøo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy ta choïn maùy tieän 1A616 coù caùc thoâng soá sau.
  - Ñöôøng kính gia coâng lôùn nhaát : 320mm.
  - Coâng suaát ñoäng cô : 4,5 (KW)
  - Giôùi haïn soá voøng quay: :181800(v/ph)
  - Khoaûng caùch giöõa hai muõi taâm :750(mm)
  - Soá caáp toác ñoä:21
  c.Ñoà gaù:
  - Ñöôïc ñònh vò treân 2 muõi taâm muõi taâm tröôùc laø muõi taâm tuøy ñoäng.
  d.Duïng cuï caét:
  - Do vaät lieäu laø theùp 40X neân choïn vaät lieäu dao caét laø BK8.
  - Dao tieän theùp gioù.
  e.Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp
  f.Dung dòch trôn nguoäi: emunxi.
  4.5.Nguyeân coâng 5 : Choïn loã taâm ôû maët 1,12 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng maët 8,9,10,11.
   Böôùc 1: phay thoâ caùc maët 8,9,10,11.
   Böôùc 2: phay baùn tinh caùc maët 8,9,10,11.
   Böôùc 3: phay tinh caùc maët 8,9,10,11.
  Ta tiến hành phay như sau: ban đầu ta phay mặt 8,sau đó tiến hành xoay phôi một góc 90 độ rồi tiếp tục phay mặt 9 sau đó xoay phôi 90 độ phay tiếp mặt 10 rồi tiep mặt 11.
  Trong quá trình phay ta phải xoay phôi cho thật phù hợp với những bước dã tiến hành trong nguyên công trước:nghĩa là xoay phôi sao cho trong quá trình phay các mặt 2,8 cùng nằm trong một mặt phẳng,mặt 3,9 cùng nằm trong một mặt phẳng,mặt 4,10 cùng nằm trong một mặt phẳng,mặt 5,11 cùng nằm trong một mặt phẳng,

  a.Sô ñoà gaù:
  Hình 99: Sô ñoà gaù

  b.Choïn maùy:
  Caên cöù vaøo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy ta choïn maùy 6M12H.
  Maùy phay 6M12H coù caùc thoâng soá sau:
  - Coâng suaát ñoäng cô: 4,5 (KW)
  - Giôùi haïn chaïy dao:
   Chaïy dao doïc: 251250(mm/ph)
   Chaïy dao ngang: 251250(mm/ph)
   Chaïy dao ñöùng: 8,3416,6(mm/ph)
  - Giôùi haïn soá voøng quay cuûatruïc chính: 31,5 1600(v/ph)
  c.Ñoà gaù:
  - Ñònh vò treân khoái V daøi vaø giöõ chaët baèng choát tì.
  d.Duïng cuï caét:
  - Dao phay ngoùn.
  e.Duïng cuï kieåm tra:
  - Thöôùc caëp
  f.Dung dòch trôn nguoäi: emunxi.

  4.6. Nguyeân coâng 6 :Choïn loã taâm ôû maët 2,8 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng lỗ 16,17.
   Böôùc 1: khoan lỗ 16.
   Böôùc 2: doa lỗ 15.
   Böôùc 3: khoan lỗ 17.
  Böôùc 4: doa lỗ 17.
  Ta tiến hành thữc hiện theo trình tự: khi máy khoan đang ở vị trí để khoan lổ 16 khoan xong ta di chuyển máy khoan đến vị trí khoan lổ 17(ta đã chọn máy khoan đứng 2M112).
  a.Sô ñoà gaù:
  Hình 100: Sô ñoà gaù

  b.Choïn maùy:
  Caên cöù vaøo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy ta choïn maùy 6M12H.
  Maùy phay 6H10 coù caùc thoâng soá sau:
  - Coâng suaát ñoäng cô: 4,5 (KW)
  - Giôùi haïn chaïy dao:
   Chaïy dao doïc: 251250(mm/ph)
   Chaïy dao ngang: 251250(mm/ph)
   Chaïy dao ñöùng: 8,3416,6(mm/ph)
  - Giôùi haïn soá voøng quay cuûatruïc chính: 31,5 1600(v/ph)
  c.Ñoà gaù:
  Ñònh vò treân khoái V daøi vaø giöõ chaët baèng choát tì.
  d.Duïng cuï caét:
  - Dao phay ngoùn.
  e.Duïng cuï kieåm tra:
  - Thöôùc caëp
  f.Dung dòch trôn nguoäi: emunxi.


  CHÖÔNG 5

  TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG

  Tính löôïng dö gia coâng taïi ngoãng truïc coù ñöôøng kính . Phoâi ñuùc, caáp chính xaùc III khoái löôïng 45kg.Dung sai kích thöôùc vaø ñoä nhaùm beà maët chi tieát ñuùc: IT17.
  Chaát löôïng beà maët chi tieát ñuùc vôùi caáp chính xaùc III coù (Rz+h)=500(m) baûng (3-65) [8].
  Caùc böôùc coâng ngheä:

  Caáp chính xaùc Rz h
  Tieän thoâ 14 250 (m) 240(m)
  Tieän baùn tinh 11 100(m) 100(m)
  Tieän tinh 10 25(m) 25(m)
  Tieän moûng 7 5(m) 5(m)

  Ta aùp duïng coâng thöùc tính löôïng dö gia coâng cho beà maët ñoái xöùng ngoaøi:
  2Zbmin=2(Rza+Ta+ )
  Trong ñoù:
  Rza:chieàu cao nhaáp nhoâ teá vi do böôùc coâng ngheä saùt tröôùc ñeå laïi.
  Ta:chieàu saâu lôùp hö hoûng beà maët do böôùc coâng ngheä saùt tröôùc ñeå laïi.
  gñ:sai soá gaù ñaët chi tieát ôû böôùc coâng ngheä ñang thöïc hieän.
  - Vì ñoà gaù laø 2 muõi choáng taâm, muõi taâm tröôùc laø muõi taâm tuøy ñoäng neân sai soá gaù ñaët trong tröôøng hôïp naøy gñ=0. Nhö vaäy trong coâng thöùc tính Zmin khoâng coøn sai soá gaù ñaët.
  - Sai leäch veà vò trí khoâng gian cuûa phoâi ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau ñaây:
  p= trang 52[5]
  Trong ñoù:
  • lk=1 : ñoä leäch cuûa khuoân daäp (phoâi trong khuoân bò leäch) so vôùi taâm danh nghóa.
  • t: sai leäch cuûa phoâi do laáy taâm laøm chuaån vaø ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc sau:
  t= trang 52 [5]
   p =3,5mm: dung sai cuûa phoâi daäp vaø 0,25 laø ñoä voõng cuûa taâm phoâi.
  Nhö vaäy ta coù:
  t=
  • ct:ñoä cong veânh cuûa phoâi thoâ (ñoä cong cuûa ñöôøng truïc phoâi)
  ct=k.Lc=0,3.150=45m trang 52 [5]
   k: ñoä cong giôùi haïn cuûa phoâi treân 1mm chieàu daøi k=0,3 m/mm tra baûng 15 [5].
   L=150 mm: chieàu daøi truïc.
  Do ñoù sai leäch khoâng gian cuûa phoâi laø:
  p=
  p=2032m.
  5.1. Tieän thoâ gaù treân hai muõi taâm,sai soá gaù ñaët gñ=0 (muõi taâm tröôùc laø muõi taâm tuøy ñoäng).
  2Zmin=2(Rza+Ta+p )=2(500+2032)=2.2532 m.
  Sau tieän thoâ: Rza=250 m; Ta=240 m (baûng 3-69)[8]
  Sai leäch coøn laïi sau nguyeân coâng tieän thoâ laø:
  1=Ks. p=0,06.2032=121,9m trang 343 [6]; ñoä boùng beà maët 3
  Trong ñoù:
  Ks: heä soá giaûm sai khi tieän thoâ.
  5.2. Tieän baùn tinh gaù treân hai muõi taâm,sai soá gaù ñaët gñ=0 (muõi taâm tröôùc laø muõi taâm tuøy ñoäng).
  2Zmin=2(Rza+Ta+1 )=2(250+240+121,9)=2.611,9 m.
  Sau tieän baùn tinh: Rza=100 m; Ta=100 m (baûng 3-69)[8] ; ñoä boùng beà maët 6
  Sai leäch coøn laïi sau nguyeân coâng tieän baùn tinh laø:
  2=Ks. 1=0,05.121,9=6,096 m trang 343 [6]
  Trong ñoù:
  Ks: heä soá giaûm sai khi tieän thoâ.
  5.3. Tieän tinh gaù treân hai muõi taâm.
  2Zmin=2(Rza+Ta+2 )=2(100+100+6,096)=2.206,096 m
  Sai leäch coøn laïi sau nguyeân coâng tieän tinh laø:
  3=Ks. 2=0,04.6,096=0,24 m.
  Ks: heä soá giaûm sai khi tieän tinh.
  Sau tieän tinh: Rza=25 m; Ta=25 m (baûng 3-69)[8]; ñoä boùng beà maët 7 baûng 4 [5].
  5.4. Tieän moûng gaù treân hai muõi taâm.
  2Zmin=2(Rza+Ta+3 )=2(25+25+0,24)=2.50,24 m
  Sau tieän moûng: Rza=5 m; Ta=5 m (baûng 10)[5]; ñoä boùng beà maët 8 baûng 4 [5].

  *Nhö vaäy ta coù löôïng dö nhoû nhaát cuûa töøng nguyeân coâng laø:
  Tieän thoâ: 2.Zmin=2.2532m
  Tieän baùn tinh :2Zmin=2.611,92 m
  Tieän tinh :2Zmin=2.206,096 m
  Tieän moûng: 2Zmin=2.50,24 m
  Coät ghi kích thöôùc tính toaùn (coät soá 7) ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
  Ghi kích thöôùc chi tieát (kích thöôùc nhoû nhaát)vaøo haøng cuoái cuøng, coøn caùc kích thöôùc khaùc thì laáy kích thöôùc ôû nguyeân coâng tröôùc coäng vôùi löôïng dö tính toaùn nhoû nhaát. Nhö vaäy ta coù:
  - Tieän tinh: d3=50,035+2.0,0503=50,136 mm
  - Tieän baùn tinh: d2=50,136+2.0,2062=50,548mm
  - Tieän thoâ: d1=50,548+ 2.0,6121=51,7722mm
  - Phoâi: dp=51,7722+2.2,535=56,8422mm
  Laäp coät dung sai cuûa kích thöôùc caùc nguyeân coâng (coät soá 8) baèng caùch tra baûng trong soå tay.
  Xaùc ñònh kích thöôùc giôùi haïn nhoû nhaát (coät soá 9) baèng caùch laøm troøn soá cuûa kích thöôùc tính toaùn theo haøng soá coù nghóa cuûa dung sai .
  Xaùc ñònh kích thöôùc giôùi haïn lôùn nhaát (coät soá 10) baèng caùch coäng kích thöôùc giôùi haïn nhoû nhaát dmin vôùi dung sai .
  - Tieän moûng: d4=50,035 +0,035=50,07 mm.
  - Tieän tinh: d3=50,14+0,14=50,28 mm.
  - Tieän baùn tinh: d2=50,55 +0,22=50,77 mm.
  - Tieän thoâ: d1=51,77 +0,87=52,64 mm.
  - Phoâi: :dp = 56,84+3,5=60,34mm

  Xaùc ñònh löôïng dö giôùi haïn (coät 11,12):
  Zbmax: kích thöôùc giôùi haïn lôùn nhaát.
  Zbmin: kích thöôùc giôùi haïn nhoû nhaát.
  Ta coù:
  - Tieän moûng: 2 Zbmax = 50,28-50,07=0,21mm=210m.
  2 Zbmin = 50,14-50,035=0,105mm=105m.
  - Tieän tinh: 2 Zbmax =50,77-50,28=0,49mm=490m.
  2 Zbmin = 50,55-50,14=0,410mm=410m.
  - Tieän thoâ: 2 Zbmax = 60,34-52,64=7,7mm=7700m.
  2 Zbmin = 56,84-51,77=5,070mm=5070m.
  Xaùc ñònh löôïng dö toång coäng:löôïng dö toång coäng lôùn nhaát laø toång caùc löôïng dö trung gian (löôïng dö nguyeân coâng) lôùn nhaát, coøn löôïng dö toång coäng nhoû nhaát laø toång caùc löôïng dö trung gian (löôïng dö nguyeân coâng) nhoû nhaát.
  - Z0max= =210+490+7700=10270m.
  - Z0min= 105+410+5070=6805m.
  Kieåm tra pheùp tính:pheùp tính ñuùng khi ta coù bieåu thöùc sau:
  - Z0max- Z0min=p-chi tieátm.
  - 10270-6805=3500-35=3465m.


  CHÖÔNG 6
  TÍNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT

  Caùc yeáu toá cuûa cheá ñoä caét thöôøng ñöôïc xaùc ñònh theo trình töï sau:
  6.1. Khi tieän thoâ.
  Chieàu saâu caét: t=1,8mm.
  Löôïng chaïy dao: S=0,8mm/voøng (baûng 5-11)[9].
  Toác ñoä caét: V=
  Trong ñoù:
  Cv: heä soá vaø caùc soá muõ tra baûng 5-17 [9]
  Cv=292;x=0,3;y=0,15;m=0,18.
  T: tuoåi thoï giôùi haïn cuûa duïng cuï. T=50 phuùt.
  Heä soá Kv laø tích cuûa nhieàu heä soá: Kv= Kmv.Knv. Kuv Ktu Ktc
  Kmvheä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng:Kmv=Kn
  Tra baûng (5-2)[9].
  Heä soá ñieàu chænh Kn=1;nv=1,75;B=900.
  Kmv=
  Knv: phuï thuoäc tình traïng beà maët (baûng 5-5)[9]. Knv=1
  Kuv: phuï thuoäc vaät lieäu duïng cuï(baûng 5-6). Kuv=1
  Ktu: heä soá thay ñoåi chu kyø beàn theo soá duïng cuï. Ktu=1,7.
  Ktc: heä soá thay ñoåi chu kyø beàn. Ktc=1.
  Kv=0,73.1.1.1,7.1=1,241.
  V=
  6.2. Khi tieän tinh.
  Chieàu saâu caét: t=0,5mm.
  Löôïng chaïy dao: S=0,31mm/voøng (baûng 5-11)[9].
  Toác ñoä caét: V=
  Trong ñoù:
  Cv: heä soá vaø caùc soá muõ tra baûng 5-17 [9]
  Cv=292;x=0,3;y=0,15;m=0,18.
  T: tuoåi thoï giôùi haïn cuûa duïng cuï. T=50 phuùt.
  Heä soá Kv laø tích cuûa nhieàu heä soá: Kv= Kmv.Knv. Kuv Ktu Ktc
  Kmvheä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng:Kmv=Kn
  Tra baûng (5-2)[9].
  Heä soá ñieàu chænh Kn=1;nv=1,75;B=900.
  Kmv=
  Knv: phuï thuoäc tình traïng beà maët (baûng 5-5)[9]. Knv=1
  Kuv: phuï thuoäc vaät lieäu duïng cuï(baûng 5-6). Kuv=1
  Ktu: heä soá thay ñoåi chu kyø beàn theo soá duïng cuï. Ktu=1,7.
  Ktc: heä soá thay ñoåi chu kyø beàn. Ktc=1.
  Kv=0,73.1.1.1,7.1=1,241.
  V=
  6.3. Khi tieän moûng.
  Tra baûng (5-19)[9].
  Chieàu saâu caét: t=0,1mm.
  Löôïng chaïy dao: S=0,1mm/voøng (baûng 5-11)[9].
  Toác ñoä caét: V=120mm/phuùt.
  CHÖÔNG 7
  TÍNH LÖÏC CAÉT

  Löïc caét coù ñôn vò tính laø N, ñöôïc chia thaønh 3 thaønh phaàn:
  Pz,y,x=10.Cp.tx.Sy.Vn.kp
  Tra baûng (5-22)[9] ta coù:
  PzCp=200;y=0,75.
  PyCp=125;x=0,9;y=0,75.
  PzCp=67;x=1,2;y=0,65.
  Löïc caét theo phöông tieáp tuyeán:
  Pz=10.200.0,80,75.1=1691,8N.
  Py=10.125.1,80,9.0,80,75=1794,6N
  Px=10.67.1,81,2.0,80,65=1173,3N.

  CHÖÔNG 8
  TÍNH COÂNG SUAÁT CAÉT

  Coâng suaát caét ñöôïc tính theo coâng thöùc sau:
  N= .
  Vôùi coâng suaát nhö treân thì coâng suaát maùy tòeân ta ñaõ choïnlaø hôïp lí.
  Caùc cheá ñoä caét caùc nguyeân coâng khaùc ta tra baûng.
  Chuù thích:
  t : Chieàu saâu caét.
  S: Böôùc tieán dao.
  v: Vaän toác caét.
  n: Soá voøng quay trong 1 phuùt.


 2. Thành viên đã nói lời cảm ơn tới thanhtuyen.gtvt cho bài viết này:

  gnourt2 (03/06/09)

 3. #2
  Sinh viên năm tư Avatar của toan_nguyen
  Tham gia ngày
  14/02/09
  Bài gửi
  239
  Cảm ơn
  466
  Được cảm ơn 314 lần trong 87 bài viết

  Mặc định

  hình như đã bị lỗi font nên đọc không được, mình đã chỉnh lại font cho dễ đọc hơn
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Bây giờ, là gió đang thổi hay mây đang bay

 4. Có 4 thành viên đã nói lời cảm ơn tới toan_nguyen cho bài viết này:

  gnourt2 (03/06/09),hoangmocphong (06/06/10),Sophia_88 (19/10/10),vinh07c1c (21/05/12)

 5. #3
  Sinh viên năm nhất Avatar của hoangmocphong
  Tham gia ngày
  06/06/10
  Bài gửi
  1
  Cảm ơn
  1
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

  Mặc định

  cảm ơn nhiều nha


 6. #4
  Sinh viên năm nhất Avatar của vandersum
  Tham gia ngày
  26/12/10
  Bài gửi
  1
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

  Wink

  minh dang can tinh toan cai nay ne!!! thanks nhiu nha!!

 7. #5
  Sinh viên năm nhất Avatar của gtoto
  Tham gia ngày
  02/06/11
  Tuổi
  28
  Bài gửi
  1
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

  Mặc định

  thanks.sao ko cho file word nhỉ, đang cần làm gấp 2 tuần nữa phải nộp rồi.

 8. #6
  Sinh viên năm nhất Avatar của vinh07c1c
  Tham gia ngày
  21/05/12
  Bài gửi
  1
  Cảm ơn
  1
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

  Mặc định

  sao không có hình nhỉ?vậy thì làm gì đc?mà cũng thanks nhiều nhé

Chủ đề tương tự

 1. ....Xa xỉ giữa biển nghèo
  Gửi bởi huyphan trong mục Thảo luận tiêu điểm
  Trả lời: 15
  Bài cuối: 20/03/12, 04:39 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài cuối: 30/08/10, 09:43 PM
 3. Cha giàu cha nghèo
  Gửi bởi thienchister trong mục Kỹ năng sống
  Trả lời: 9
  Bài cuối: 18/12/08, 10:43 AM
 4. Tìm bản vẽ công nghệ thi công đường BT
  Gửi bởi Duong Quoc Bao trong mục Đồ án KC Bê tông
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 24/03/08, 07:22 PM
 5. Giá cả tăng , SV nghèo càng nghèo hơn
  Gửi bởi congtuongx3a trong mục Cựu sinh viên
  Trả lời: 10
  Bài cuối: 10/12/07, 11:17 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •