Mình đang làm đồ án XDNĐ. Cả nhà cho mình hỏi một số vấn đề khúc mắc này với:
- Khi điều phối đất khối lượng đất vận chuyển ngang và khối lượng vận chuyển dọc cục bộ căn cứ vào đâu.
- Giả sử tại cọc H2 có:
+ Khối lượng đào là 150m3, trong đó đào rãnh 35m3, đào nền 115m3.
+ Khối lượng đắp là 75 m3.
- Vậy khối lượng vận chuyển ngang đắp là bao nhiêu? vận chuyển dọc cục bộ đắp là bao nhiêu? Dựa vào đâu để xác định
Ai biết chỉ giùm với. Cảm ơn nhiều!