Phòng Đào tạo thông báo về phòng học trong học kỳ 2 năm học 2010-2011 của lớp 10X3CLC: học kỳ tớp lớp sẽ học tại phòng F404.

Các bạn trong lớp 10X3CLC biết thông tin này, xin hãy loan tin tới các bạn khác trong lớp.

Ngoài ra, GV chủ nhiệm lớp đã yêu cầu:

1. Thành lập các nhóm học tập (03 SV/nhóm).

2. Các SV làm Presentation về chủ đề: bản thân, gia đình (bằng Powerpoint).

Đề nghị các bạn nộp các bạn gửi các văn bản trên vào địa chỉ nbcvna@gmail.com trước ngày 15/01/2011.