Gửi anh em BQT.
Cập nhật danh sách cán bộ của Khoa: hiện nay có 49 cán bộ
1. ThS NCS Nguyễn Chí Trung (Địa chất CT)
2. KS Phạm Văn Ngọc (Cơ học đất-Nền móng)
3. KS Nguyễn Thị Thoa (Trắc địa)
Thầy Linh, Châu Trường đã tốt nghiệp TS hiện đã về Khoa làm việc
Cô Ng Thu Hà, cô Trần T Phương Anh, Cô Trần T Thu Thảo, Cô Đỗ Thị Phượng đã tốt nghiệp ThS.
ThankS!