Các bạn có thể giúp mình giải thích câu hỏi này không, câu hỏi các thầy hay hỏi trong khi bảo vệ đồ án thiết kế cầu bêtông
Khi tính toán thiết kế bản mặt cầu bằng phương pháp dải gần đúng
Thì bề rộng dải tương đương lấy theo 22TCN 272-05
+Đối với mômen dương: E+=660+0,55S
+Đối với mômen âm: E-=12200+0,25S
Với S là khoảng cách giữa 2 dầm chủ
Các bạn cho mình hỏi là các công thức này vì sao mà có vậy