Các Anh Chị cho em hỏi là trong bố trí thép ở dầm. Ở một mặt cắt thì được uốn tối đa bao nhiêu thanh thép?
- Nếu có 4 thanh, 2 thanh phi 18 và 2 thanh phi 16, em uốn 2 thanh phi 18. Vậy bố trí 2 thanh phi 18 ở trong hay ở ngoài?
Anh chị giúp em với phần uốn thép này thầy không dạy em không biết tiêu chuẩn nó thế nào.