PHẦN I: ĐỀ BÀI VÀ SỐ LIỆU GIẢ ĐỊNH
I.1. ĐỀ BÀI .................................................. .................................................. ............... 4
I.2. SỐ LIỆU GIẢ ĐỊNH .................................................. ............................................ 4
I.3. YÊU CẦU .................................................. .................................................. ........... 4
I.3.1. Thuyết minh .................................................. .................................................. . 4
I.3.2. Bản vẽ .................................................. .................................................. ........... 4
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC HIỆN
II.1. CHỌN TIẾT DIỆN MẶT CẮT DẦM CHỦ .................................................. ..... 5
II.1.1. Bố trí chung mặt cắt ngang cầu .................................................. ................... 5
II.1.2. Chọn mặt cắt ngang dầm chủ .................................................. ...................... 5
II.1.3. Chiều cao kết cấu nhịp tối thiểu .................................................. .................. 6
II.1.4. Xác định chiều rộng bản cánh hữu hiệu .................................................. ...... 7
II.1.4.1. Đối với dầm giữa............................................ ....................................... 7
II.1.4.2. Đối với dầm biên .................................................. .................................. 7
II.2. TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU .................................................. ........................ 8
II.2.1. Phương pháp tính toán .................................................. ................................ 8
II.2.2. Xác định nội lực bản mặt cầu do tĩnh tải .................................................. .... 8
II.2.2.1. Nội lực mặt cắt a .................................................. ................................. 10

....

http://www.ebookbkmt.com/2015/10/o-t...t-thep-du.html