ai có số liệu với loại máy san mà lưỡi d670,vv ko gửi mình với songtrangvobo2000@gmail.com