Chào mọi người ,có ai trả lời giúp mình với ,thanks !
1.Trạng thái giới hạn 1,trạng thái giới hạn 2 sử dụng tải trọng tiêu chuẩn hay tải trọng tính toán?
2.Trạng thái giới hạn 1,trạng thái giới hạn 2 sử dụng tải trọng tiêu chuẩn hay tải trọng tính toán ,cường độ tiêu chuẩn hay cường độ tính toán?
3.Trong môn học BTCT ,nền móng ,trường hợp nào tính theo trạng thái giới hạn 1,trường hợp nào tính theo trạng thái giới hạn 2 ?