Mọi người cho mình hỏi vì sao khi chạy phần mềm fb-pier thi khoảng cách giữa các cọc lại thay đổi.
vd: khi mình nhập khoảng cách các cọc là 1,5m thì khi chạy nó lại thay bằng số khác, làm thay đổi cách bố trí cọc lun.