+Thùng chụp
Bản vẽ: http://ouo.io/HOcExB
Bản tính: http://ouo.io/UAk1ga