Em đang làm bài tập lớn thiết kế đường II, nhưng phần quy đổi tải trọng trục lại không hiểu rõ cho lắm. Các anh chị nào khóa trước có đồ án tham chảo thì cho em xin để tham khảo với em cảm ơn nhiều. (theo quy trình 22TCN 211-06)