Ban Chủ nhiệm Khoa

TS. Huỳnh Phương Nam : Phó trưởng khoa

TS. Huỳnh Phương Nam
Chức vụ: Trưởng Khoa

 • Phụ trách chung;
 • Phụ trách công tác chính trị tư tưởng; công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;
 • Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế; thi đua khen thưởng và định hướng chiến lược phát triển Khoa;
 • Phụ trách hoạt động của Bộ môn Vật liệu Xây dựng và Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Xây dựng;
 • Trực tiếp xử lý các công văn, chỉ thị gửi đến Khoa;
 • Theo dõi hoạt động Công đoàn.

ThS. Nguyễn Thanh Cường : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Thanh Cường
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

 • Phụ trách công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Phụ trách công tác cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm; công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ; an ninh trật tự;
 • Theo dõi hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Phụ trách truyền thông khoa;
 • Phụ trách các hoạt động của Bộ môn Đường ô tô, đường thành phố;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

TS. Cao Văn Lâm : Cán bộ giảng dạy

TS. Cao Văn Lâm
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

 • Phụ trách công tác đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học; chương trình chất lượng cao, sau đại học và các chương trình liên kết với nước ngoài (nếu có);
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (cán bộ và sinh viên); quan hệ doanh nghiệp;
 • Phụ trách hoạt động của Bộ môn Cầu hầm;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Công đoàn Khoa

 • ThS. Nguyễn Thanh Cường
  Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
 • ThS. Trần Thị Phương Anh
  Chức vụ: Ủy viên
 • TS. Hoàng Trọng Lâm
  Chức vụ: Ủy viên

Liên chi đoàn Khoa

 • ThS. Phạm Văn Ngọc
  Chức vụ: Bí thư Liên chi

Bộ môn

 • PGS.TS. Hoàng Phương Hoa
  Chức vụ: Trưởng BM Cầu hầm
 • PGS.TS. Châu Trường Linh
  Chức vụ: Trưởng BM Đường ôtô – Đường TP
 • TS. Đỗ Hữu Đạo
  Chức vụ: Trưởng BM Cơ sở Kỹ thuật XD
 • TS. Huỳnh Phương Nam
  Chức vụ: Trưởng Bộ môn Vật liệu XD