Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Khoa

TS. Nguyễn Hồng Hải : Trưởng khoa
TS. Nguyễn Hồng Hải
Chức vụ: Trưởng Khoa

 • Phụ trách chung.
 • Phụ trách công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
 • Phụ trách công tác đào tạo sau đại học; thi đua khen thưởng và định hướng chiến lược phát triển Khoa.
 • Phụ trách công tác Hợp tác Quốc tế.
 • Phụ trách hoạt động của Bộ môn Đường ô tô & đường thành phố; Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Xây dựng.
 • Trực tiếp xử lý các công văn, chỉ thị gửi đến Khoa.
 • Theo dõi hoạt động Công đoàn.

GVC.ThS. Nguyễn Văn Mỹ : Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Mỹ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

 • Phụ trách hoạt động của Bộ môn Cầu hầm.
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (cán bộ và sinh viên).
 • Quan hệ doanh nghiệp; Cựu sinh viên.
 • Phụ trách công tác đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học; chương trình Chất lượng cao.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

TS. Huỳnh Phương Nam : Phó trưởng khoa
TS. Huỳnh Phương Nam
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

 • Phụ trách các hoạt động của Bộ môn Vật liệu Xây dựng.
 • Phụ trách công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Phụ trách công tác cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm; công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ; an ninh trật tự.
 • Theo dõi hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Công tác GVCN; Nội dung website khoa.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Chi bộ

 • TS. Nguyễn Hồng Hải
  Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ
 • PGS.TS. Hoàng Phương Hoa
  Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ

Công đoàn Khoa

 • ThS. Nguyễn Thanh Cường
  Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
 • ThS. Trần Thị Phương Anh
  Chức vụ: Ủy viên
 • TS. Hoàng Trọng Lâm
  Chức vụ: Ủy viên

Liên chi đoàn Khoa

 • ThS. Phạm Văn Ngọc
  Chức vụ: Bí thư Liên chi

Chi đoàn Cán bộ


 • Chức vụ: Bí thư

 • Chức vụ: Phó Bí thư

Bộ môn

PGS.TS. Hoàng Phương Hoa
Chức vụ: Trưởng BM Cầu hầm

PGS.TS. Châu Trường Linh
Chức vụ: Trưởng BM Đường ôtô – Đường TP

TS. Đỗ Hữu Đạo
Chức vụ: Trưởng BM Cơ sở Kỹ thuật XD

TS. Huỳnh Phương Nam
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Vật liệu XD

Phòng thí nghiệm

 • Phòng thí nghiệm Cầu – Đường
 • Phòng thí nghiệm Địa Cơ
 • Phòng thí nghiệm Vật liệu Xây dựng
 • Phòng máy Trắc địa