Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

 • Phục vụ thực hành thí nghiệm VLXD và NCKH cho sinh viên khối ngành xây dựng, thuộc trường ĐHBK.
 • Phục vụ thực hành thí nghiệm và NCKH cho sinh viên ngành Vật liệu & Cấu kiện xây dựng.
 • Phục vụ các đề tài NCKH & chuyển giao công nghệ trong  lĩnh vực vật liệu & cấu kiện xây dựng của giảng viên.
 • Phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng VLXD, cấu kiện xây dựng.

Phòng thí nghiệm địa cơ

 • Phục vụ thực hành thí nghiệm địa kỹ thuật và NCKH cho sinh viên khối ngành xây dựng, thuộc trường ĐHBK.
 • Phục vụ các đề tài NCKH & chuyển giao công nghệ trong  lĩnh vực địa kỹ thuật của giảng viên.
 • Phục vụ cho công tác thí nghiệm địa kỹ thuật, kiểm định chất lượng cọc.

Phòng máy trắc địa

 • Phục vụ thực tập trắc  địa kỹ cho sinh viên khối ngành xây dựng, thuộc trường ĐHBK.
 • Phục vụ cho công tác đo đạc, quan trắc công trình, kiểm định công trình.

Phòng thí nghiệm cầu đường

 • Phục vụ thực hành thí nghiệm và NCKH cho sinh viên ngành XDCĐ, Vật liệu & Cấu kiện xây dựng.
 • Phục vụ các đề tài NCKH & chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực: vật liệu xây dựng đường, vật liệu xây dựng cầu của giảng viên.
 • Phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng cầu – đường, kiểm định cầu.
 • Phục vụ thực hành thí nghiệm và NCKH cho học viên cao học ngành Xây dựng đường ô tô & đường thành phố, Xây dựng cầu hầm.