Thông báo đánh giá điểm rèn luyện HK1 năm học 2017-2018

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học ky 1 năm học 2017-2018 của phòng Công tác Sinh viên như sau (xem file):

Download (PDF, 1.33MB)