Tổng quan các chương trình đào tạo đại học

1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành Xây dựng cầu đường bắt đầu được đào tạo tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ năm 1986, đến đã tuyển sinh được 28 khóa.

Chương trình đào tạo và quy chế đào tạo cũng đã được thay đổi nhiều lần. Năm 2006, thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo chuyển từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ với số tín chỉ là 180.

Ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng được ra đời năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công nghệ vật liệu của đất nước và khu vực.

Từ khóa 2012, chương trình đào tạo được xây dựng gồm 150 tín chỉ với tên mới là ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông và ngành Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng.

Đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho người học và xu hướng liên thông giữa các hệ đào tạo, năm 2006 những sinh viên đầu tiên của hệ liên thông được tuyển sinh và duy trì đến ngày hôm nay.

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức đào tạo, hướng tới đào tạo tinh hoa và hội nhập quốc tế, Khoa Xây dựng cầu đường là đơn vị đầu tiên xây dựng Chương trình đào tạo Đặc biệt Chất lượng cao ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với những tiềm lực và kinh nghiệm hiện có của khoa, trường.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng về nhân lực phục vụ Xây dựng hạ tầng trong đô thị, năm 2012 Khoa đã lập đề án mở thêm chuyên ngành mới Đường và giao thông thị thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Tính đến thời điểm hiện nay Khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo, cấp bằng kỹ sư cho khoảng 4500 sinh viên thuộc tất cả các ngành và hệ đào tạo thuộc khoa.

2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ SỐ TÍN THỜI GIAN ĐÀO TẠO KHÓA HỌC
1 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Chính quy 180 5 năm 2007, 2008, 2010, 2011
2 Kỹ sư Vật liệu và Cấu kiện xây dựng Chính quy 180 5 năm 2007, 2008, 2010, 2011
3 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Chất lượng cao Chính quy 180 4,5 năm 2010, 2011
4 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông,  chuyên ngành Cầu Đường bộ Chính quy 150 5 năm 2012 trở đi
5 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông,  chuyên ngành Đường và Giao thông đô thị Chính quy 150 5 năm 2012 trở đi
6 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông chất lượng cao Chính quy 150 4,5 năm 2012 trở đi
7 Kỹ sư Kỹ thuật Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng Chính quy 150 5 năm 2012 trở đi
8 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Chính quy, liên thông 75 2 năm 2012, 2013, 2014
9 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Vừa làm vừa học 150 5 năm 2009 (khóa 32) trở đi
10 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường VLVH, liên thông 77 2 năm 2011 trở đi

3. THỐNG KÊ

Bảng thống kê số lượng Sinh viên vào & ra trường các hệ đào tạo đại học, tháng 9/2013

TT HỆ KHÓA CHÍNH QUY (Vào / Ra) LIÊN THÔNG (Vào / Ra) VỪA LÀM VỪA HỌC (Vào / Ra) KHÓA VLVH
1 1986 17 16
2 1987 17 17
3 1988 24 22
4 1989 22 20
5 1990 30 30
6 1991 33 32
7 1992 35 33 15 15 K15
8 1993 70 69 K16
9 1994 112 110 35 34 K17
10 1995 90 86 70 61 K18
11 1996 90 85 120 87 K19
12 1997 90 81 80 57 K20
13 1998 100 87 94 52 K21
14 1999 132 111 34 20 K22
15 2000 144 139 310 144 K23
16 2001 150 126 399 208 K24
17 2002 186 156 373 184 K25
18 2003 240 208 679 289 K26
19 2004 240 197 450 169 K27
20 2005 241 246 500 194 K28
21 2006 207 147 33 32 346 138 K29
22 2007 292 201 33 33 281 138 K30
23 2008 263 117 86 76 339 104 K31
24 2009 320 63 63 81 K32
25 2010 267 63 61 127 K33
26 2011 375 61 30 156 K34
27 2012 352 80 K35
28 2013 240 8 K36
TỔNG 4379 2336 427 295 4489 1894

4. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Bằng truyền thống, kinh nghiệm và đội ngũ Cán bộ, Giảng viên đã và đang được đào tạo có chuyên môn tốt, khoa Xây dựng cầu đường sẽ tiếp tục thực hiện các Chương trình đào tạo đã có thương hiệu, không mở rộng quy mô đào tạo mà chủ yếu đa dạng hóa các loại hình đào tạo, chuyên ngành đào tạo chuyên sâu, hướng đến đào tạo tinh hoa và tạo cơ hội hòa nhập quốc tế.

Bên cạnh chuyên ngành Cầu đường bộ, chuyên ngành Đường và giao thông đô thị, sẽ tiếp tục mở thêm chuyên ngành Cầu và Công trình ngầm thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông.

Dự kiến mở thêm ngành Địa kỹ thuật vào năm 2015 nhằm đáp ứng các nhu cầu về xây dựng các hạ tầng có liên quan đến nền đất của khu vực và đất nước./.