Mình dân kinh tế, chưa hiểu bác này nói gì, nên không giúp được bác ý hehe