Mình đang theo học Thầy TIỀN.Theo mình nghĩ thì ở Đà Nẵng này thầy TIỀN là người dạy Toeic tốt nhất và mình rất phục cách mà thầy dạy học sinh tiếp thu.Phương pháp của thầy áp dụng cho tất cả mọi...