Cảm ơn bạn! Nhưng sao không thấy các file bạn gửi kèm theo nhỉ?