bạn có thể tham khảo tài liệu đường dẫn sau đây nhé
http://tailieu.vn/doc/tieu-luan-luan-chung-kinh-te-ky-thuat-du-an-cua-hang-banh-trang-tron-cao-cap-1649514.html