Dùng phần mềm thiết kế đường bạn đang dùng (Nova chẳng hạn)
Vạch đường ống (định nghĩa là đường tuyến)
Phát sinh cọc cách nhau 10m, tên cọc là 1, 2, 3, 4, ...
Cao độ tự nhiên của cọc chính là cao...