Bước 1: Vẽ cắt dọc địa hình theo ống --> Giống 1 cái đồ thị theo 2 trục X, Y
Bước 2: Nội suy điểm đầu điểm cuối của ống, đánh cao độ tỷ lệ theo trục Y
Bước 3: Vạch cọc 1, 2, 3, 4... lên trục X...